وضعیت ملک
نوع ملک
ميزان تحصيلات
آیا عضو شورای عالی انفورماتیک هستید؟
آیا عضو اتحادیه و یا صنف کامپیوتر استان خود هستید؟
تقاضای نمایندگی محصولات